Ankara Escort Bayan Sitesi

Cinsel Eğitim

Ankara Escort Sitesi, çocuklara ve gençlere, biyolojik, ruhsal ve toplumsal bir yaşam gücü olarak cinsellik konusunda nesnel anlayış kazandırmaya yönelik resmi öğretim programı. Birbirini izleyen yaş düzeyleri için geliştirilecek kapsamlı bir cinsel eğitim programının, olgunlaşma ve üreme süreçlerinin incelenmesinin yanı sıra, kişinin kendisine ve başkalarına karşı yükümlülüklerini anlaması, cinsellikle ilişkili hastalıklardan, cinsel tacizden korunmayı öğrenmesi, cinselliğin sevgi ilişkisinde tam anlatıma kavuşturulması için gerekli olgunluk bilincini edinmesi gibi konuları da kapsaması gerekir.

ankara escort cinsel eğitim

ankara escort cinsel eğitim

Devletin resmi programlarda cinsel eğitim vermesinden yana uzmanların görüşüne göre, modern toplumda cinsellik, anne-babaların aileden aileye büyük ölçüde değişen tutumlarına ve çevrenin gelişigüzel etlilerine bırakılamayacak kadar karmaşık bir öğretim olgusudur. Gene bu uzmanlara göre, cinsel eğitim, yaklaşan yetişkinlik yaşamında olgun ruhsal-cinsel ilişkilerin gelişmesi için kültürel bir güç olmasının yanı sıra, cinsel hastalıklara ya da istenmeyen gebeliğe karşı da bir önlemdir. Karşı görüşte olanlarsa, cinsel eğitimin yalnızca anne-babalara ait bir hak olduğunu ve bu hakkın çiğnenmesinin geleneksel aile yapısını ve cinsel etkinlik üstündeki dinsel kısıtlamaları aşındıracağını savunmaktadırlar.

Ankara Escort Sitesi

Cinsel Gelişme

ankara escort cinsel gelişme

ankara escort cinsel gelişme

İnsanların cinsel gelişmesi, bütün insan soyunda ortak olan biyolojik süreçleri kapsar. Geçerli değer sistemlerine, cinsel kalıplara, cinsel davranış göreneklerine ve yasalarına, çocuk yetiştirme sistemlerine bağlı olarak kültürden kültüre değişiklik gösterebilen toplumsal etkiler de, cinsel gelişme kapsamında yer alırlar. Ayrıca, ailesel deneyimlere ve öbür toplumsal deneyimlere yanıt olarak ortaya çıkan bireysel tutumlar ve duygular, yaşam boyunca cinsel gelişmeyi derinden etkileyebilir.

Doğum Öncesi Cinsel Gelişme

Cinsel gelişme gebelikle başlar. Kadının yumurtası embriyoya bir X kromozomu verir. Erkeğin sperması da bir  X kromozomu verirse, embriyo dişi, bir Y kromozomu verirse, embriyo erkek olur. Y kromozomundaki tek bir genin sonucu belirlediğini ortaya koyan güçlü kanıtlar vardır: Bu geni içermeyen anormal bir Y kromozomu, XY kromozomlarını taşıdığı halde dişi olarak gelişen bir dölütle sonuçlanır; bu geni içeren anormal bir X kromozomu, XX kromozomlarını taşıdığı halde erkek olarak gelişen bir dölütle sonuçlanabilir.

ankara escort doğum öncesi cinsel gelişme

ankara escort doğum öncesi cinsel gelişme

Androjenler adı verilen erkek cinsel hormonlarının etkisiyle, 14 hafta içinde erkek cinsel organları oluşur. (Bk. Üreme Sistemi.) Androjenler aynı zamanda da, gelişen erkek beyninin bazı bölümlerini düzenlerler; böylece birey ilerde, istatistiksel olarak dişilerden çok erkeklere özgü olan davranışlar sergiler. Ergenlikten sonra bu hormonlar sürekli olarak üretilir ve başka etkilerin yanı sıra erkek libidosunda da rol oynar. Dişi dölütlerde androjen salgılaması olmaması, aynı erken dönemde, dişi üreme organlarının ve iç organlarının oluşmasına olanak sağlar. Gene aynı salgılama yokluğu nedeniyle, dişi dölütte beynin ilgili bölümleri düzenlenir ve istatistiksel olarak erkeklerden çok dişilere özgü olan davranış kalıplarının baskın duruma gelmesine yol açar. Cinsel uyanmada rol oynayan dişi cinsel hormonları, çevrimsel bir düzenle üretilir.(Bk. Adet.) İstatistiksel çalışmalarda erkeğe ve dişiye özgü davranış kalıpları arasında farklar gözlenmesine karşın, bütün davranış türleri her iki cinste de var olabilir. Cinse özgü davranışlar denilen davranışların niteliği konusunda, araştırmacılar farklı görüşler savunmaktadırlar.

ankara escort kromozom görüntüsü

ankara escort kromozom görüntüsü

Ankara Escort Sitesi

Bebeklik Dönemi

İstatistiksel olarak erkek bebekler, doğumda kız bebeklerden daha iridirler; başlarını daha yukarı kaldırabilirler; daha çabuk sinirlenirler; yatıştırılmaları daha güçtür; birkaç ay içinde daha çok öfke ve saldırganlık sergilerler. Büyük erkek bebekler, alışılmadık durumlarda daha az korku duyarlar ve daha hareketlidirler; annelerine daha az sarılırlar. Bu nitelikler, her yaştan erkeklerde olduğu kadar, primatlarda ve öbür memelilerde de, enerji kullanımının ve fiziksel saldırganlığın daha çok olmasıyla bağıntılıdır. Kızlar daha sakindirler ve dokunmaya daha duyarlıdır; daha erken ve daha sık (uyurken bile) gülümserler; toplumsal uyarılara daha kolay tepki verirler; erkeklerden daha erken ve daha çok konuşurlar; araştırmacı yönleri daha zayıftır ve alışılmadık durumlarda daha fazla korku duyarlar.

Aslında bu tür farklılıkları, anne-babaların cinslere yönelik değişik tutumlarına bebeğin verdiği öğrenilmiş tepkilerden ayırmak zordur. Gerçekten de anneler, erkek çocukların huysuzluğuna da çok ilgi gösterirler; onlarla daha enerjik biçimde oynarlar. Büyük erkek bebeklerin daha çok saldırgan olmalarına ve başına buyruk olmak, bağımsızlık eğilimlerine hoşgörü gösterirler; kız bebeklerdense daha çok konuşma ve gülümseme beklerler. Farklı kültürlerde, hatta insandan başka türlerde de, anne-babaların bu farklı tutumuna rastlanmasından da anlaşılacağı gibi, anne-babaların davranışı yalnızca önyargılardan kaynaklanmaz; daha çok, cinse özgü davranışlara karşılık verir ve davranışları besler.

Anne-babalar ve toplum, cinsin (erkek ya da kız olmanın) ne olduğunu doğumdan başlayarak bebeğe öğretmeye başlarlar ve bebek büyüdükçe, cinslerin her birinden beklenen farklı şeyleri öğretirler. Bunun sonucunda, normalde çocuk, 2 yaşına geldiğinde, erkek mi, kız mı olduğu konusunda değişmez bir iç duygu kazanmış olur. Cinse özgü doğuştan niteliklerse, hangisi olursa olsun, çok zayıftırlar ve kolayca değiştirilebilirler.

Ankara Escort Sitesi

Erken Çocukluk Dönemi

Anne-babaların sevecen yaklaşımıyla, bebekler, kendi bedenlerinin ve başkalarının bedenlerinin iyi olduğunu, yakınlığa güvenebileceğini öğrenirler. Yeni yürüme dönemindeki anneden ayrılma ve bireyleşme sürecinde bebekler, bedenlerinin kendilerinin olduğunu, bütün beden organları ve duyumları üstünde hak sahibi olduklarını öğrenebilirler. Yeni yürüyen bebekler, üreme organlarındaki farklılıkları ve bunlara dokunma hazzını keşfederler. Bu evrede, anne-babaların tutumları, çocukların cinsel deneyimlerini iyi ve kıvanç verici bir şey olarak mı, yoksa kötü ve utanç verici bir şey olarak mı kabul edeceklerini belirler. Erkeklerin dışta olan üreme organları arasındaki fark, her cinsin kimliğini kavrama biçiminde ve hissettiği cinsel yetenekler ile eksikliklerde önemli rol oynar.

ankara escort bebeklik dönemi

ankara escort bebeklik dönemi

Bütün bebekler önce anneleriyle özdeşleşirler; ama yeni yürüme dönemine gelince, kızlar anneleriyle, erkekler babalarıyla özdeşleşmeye yönelirler. modern sanayi toplumlarında özdeşleşme erkek çocuklar için daha güçtür; çünkü babaları genellikle ev dışında çalışmaktadır. Yeni yürüyen bebeklerin anne-babalarından karşı cinsten olanla (kızların babayla, erkeklerin anneyle) özdeşleşme, ona benzeme isteği göstermeleri de, sürekli olmadıkça, normal sayılır. Yeni yürüyenler, aileye ve cinsleriyle ilgili toplumsal kalıplara uyum sağlamak için toplumsallaşmaya başlarlar. Cinlerden birine ya da öbürüne evde verilen değerle ilgili duygular, bu çocukların öz kavramlarını etkiler. Pek çok bakımdan, cinsler arasındaki benzerlikler, farklılıklardan daha fazladır ve erkenden cinsel rol kalıplaşması, birbirini karşılıklı olarak dışlayan farklılıkları pekiştirdiği zaman, zarar verici derecede kısıtlayıcı olabilir.

2-5 yaş arasında, coşkusal ve sinirsel- biyolojik gelişme, üreme bölgesinde erotik duyumların çok daha yoğunlaşmasına neden olur ve kendi kendini doyurma (mastürbasyon), önemli ölçüde sıklaşır. Çocuk, anne ve babasının birbirlerine cinsel yakınlıklarını kıskanmaya başlar ve yeni cinsel dürtüleri anne-babasından karşı cinsten olanla doyurmak ister. Bu durum, Oidipus kompleksini oluşturur. Aynı zamanda da çocuk, kendisi gibi sevilmekte olan karşı cinsten büyüğünden kurtulmak istediği için suçluluk duyar ve daha güçlü olan bu rakibinin, cinselliğini ortadan kaldırarak kendisini cezalandıracağını düşünür. Bu çatışmanın sağlıklı sonucu, çocuğun bu isteğinin olanaksızlığını kabul etmesi ve onun yerine, anneyle ya da babayla kesin olarak özdeşleşmiştir.

Ankara Escort Sitesi

Bu çatışma çoğunlukla su yüzüne çıkmasa bile, anne-babanın söz konusu iç çatışmaları düzeltmeye yönelik gerçekçi tutumlarının sağladığı destek, sağlıklı cinsel gelişmede belirleyici önem taşır. Bazı anne-babalar, çocuklarının açık seçik cinsellik sergilemesinden huzursuz olurlar ve bunu ya görmezden gelirler ya da onaylamadıklarını bildirirler. Çocuk, bu tepkiyi, yaşadığı yeni arzuların kötü ve tehlikeli olduğunun doğrulanması olarak algılar. Ama anne-babalar, çocuğun filizlenen cinselliğine hoşgörüyle yaklaşarak bu arzuların daha sonraya bırakılmasını ve daha uygun bir eşe yöneltilmesini yumuşak bir dille anlatıyorlarsa, çocuk, cinsel kimliğin çok önemli bir öğesini kazanır. Gelecekteki cinsel hedef seçimi, belki de bir dereceye kadar bu aşamada belirlenir (Bk. Eşcinsellik)

Geç Çocukluk Dönemi

Benimsenmemiş cinsel kimlik yönünde en yoğun kültürel toplumsallaşma, çocukların daha geniş bir toplulukla karşılaştıkları ilkokul yıllarında gerçekleşir. Bu dönemde çocuklar, cinslerin nasıl hareket etmeleri gerektiğine, birbirlerini nasıl görmeleri gerektiğine ve her cinsle ilgili benimsenmiş ilgi alanlarının neler olduğuna ilişkin yöresel kuralları öğrenirler; bu kurallardan saparlarsa cezalandırılırlar ya da alay konusu olurlar.

Bazen kültürel kurallar, doğuştan gelen zararsız tanımlayıcı cinsel rolleri abartarak, kötürümleştirici ve kısıtlayıcı cinsel rolleri abartarak, kötürümleştirici ve kısıtlayıcı basmakalıplara dönüştürürler. Bu durumda çocuklar, cinsel potansiyellerini sınırlı olarak dile getirmek zorunda kalabilir ya da cinsel rollerini bütünüyle yadsıyabilirler (bu, çoğunlukla, ciddi coşkusal ve toplumsal sonuçlar doğurur). İnsansıların (Hominidae) evriminin % 99’undan çoğunda, insanların avcı-toplayıcı topluluklarda yaşamış olduklarını anımsamak yerinde olur. Doğuştan gelen erkek ve dişi özellikleri, büyük ölçüde bu tür kültürlerin mirasıdırlar ve çağdaş toplumda aynı uyumsal değeri taşıyabilirler ya da taşıyamazlar.

Ankara Escort Sitesi

Ergenlik Dönemi

Ergenlik (erinlik, büluğ), üreme yeteneğinin ortaya çıktığı, yetişkinlere özgü beden ölçülerinin ve hatlarının göreceli olarak oluştuğu hızlı biyolojik olgunlaşma dönemidir. Kızlarda erkeklerden yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşir ve bedensel değişikliklerin oluşması için 1,5 – 4 yıl arasında değişen bir süre gerekebilir. Çoğunlukla 10-11 yaşındaki kızlarda, östrojen adı verilen cinsel hormon, olgunlaşan yumurtalıklar tarafından giderek artan miktarda üretilir. Bu hormon, göğüslerin ve döl yatağının gelişmesini ve niteleyici beden hatlarını oluşturan yağ dağılımını başlatır. Kızlar, erkek hormonu androjeni de üretirler; bu hormon da, kasık ve koltukaltı kıllarının çıkmasını, klitorisin (bızır) ve büyük dudakların genişlemesini başlatır. Kadınlarda cinsel arzuyu ve üreme bölgesindeki uyarı şiddetini belirleyen de androjendir. Ergenlik sürecinin aşağı yukarı ortalarında, hipotalamus, cinsel hormonları devresel olarak düzenleme işlevine başlar ve ilk adet kanaması olur.

ankara escort ergenlik dönemi

ankara escort ergenlik dönemi

Erkek çocuklar yaklaşık 12 yaşına geldiklerinde, erbezleri genişlemeye başlar. Aşağı yukarı bir yıl sonra, giderek artan miktarda testosteron üretilir. Bu cinsel hormon, penisin, prostatın ve kasık kıllarının büyümesini, sesin kalınlaşmasını, erkeklere özgü kas ve kemik yapısının gelişmesini başlatır. Canlı sperma hayvancıkları (spermatozoyitler) taşıyan sperma (meni) fışkırtma yeteneği, çoğunlukla 14 yaşından biraz önce gerçekleşir.

Hem erkeklerde hem de kızlarda ergenlik, ortalamanın 2,5 yıl öncesinde ya da sonrasında ortaya çıkabilir; bunların her ikisi de normal sayılmalıdır.

Ankara Escort Sitesi

Yeniyetmelik Dönemi

Yeniyetmelik (ya da yaygın anlamıyla gençlik) ergenliğe verilen ruhsal-toplumsal yanıttır. Yetişkinlere özgü beden ölçülerine ve cinsel dürtülere sahip bir birey haline gelmek, en azından Batı toplumunda, bireylerin çoğunu zora sokar ve toplumla bütünleşme için yeniyetmelik yılları neredeyse vazgeçilmezdir. Kızlar bu dönemde, çoğunlukla kendilerinden daha büyük delikanlılarla toplumsal ilişkiler kurmaya yatkındırlar; çünkü erkek akranlarının olgunlaşması daha geç olur. Yeniyetmeliğin başlarında erkekler, kendi aralarında grup oluşturma ve kızlardan uzak durma eğilimi gösterirler; ama her iki cins de anne-babadan uzaklaştıkları yoğun bir duygusal evreden geçer. Aynı zamanda toplum da, yeğlediği erkeklik ve dişilik kurallarına uyulması yönündeki baskısını arttırır.

Birçok toplumda, normal çocukluk dönemi cinselliğine getirilen yasaklar ve eşitsiz cinsel eğitim, ergenlik döneminin güçlü dürtülerine ve bunlardan doğabilecek sorunlara çocukların yeterince hazırlanmalarını engelleme eğilimi taşımaktadır. (Bk. Doğum Kontrolü.) Bu dönemde kendi kendini doyurma (mastürbasyon) artar ve bireyin kendi bedenini ve cinsel tepkilerini öğrenmesini sağladığı, daha sonra bir eşle kurulacak cinsel etkileşmeyi olumlu etkilediği sürece, yararlı bir etkinlik sayılabilir. Başkalarıyla ilk cinsel kökenli etkinlikler (sarılma, kucaklaşma, hep bir arada olma isteği gibi), daha çok aynı cinsten arkadaşlarla olur; çünkü onlar bireyde daha az kaygıya neden olurlar. Bu etkinliklerin gelecekte eş cinselliğe yol açması çok küçük bir olasılıktır ama, gene de anne-babalarda (bazen de söz konusu etkinlikleri sergileyen bireylerde) üzüntüye yol açabilir. Kendilerine güvenleri artınca gençler, karşı cinsle bazı deneyimlere başlarlar. Genellikle on beş on altı yaşlarda, karşı cinsle arkadaşlık kurmak, gençlerin çoğunluğu tarafından yeğlenen karma toplumsal etkinlik haline gelir.

Ankara Escort Sitesi

Yeni yetmelerin cinsel etkinliğe başlamaları, özellikle Batı toplumlarında, gün geçtikçe daha erken bir yaşta olma eğilimi göstermektedir. Gençler, cinsel organlarıyla oynamaya ve bundan haz almaya başladıklarında, çoğunlukla birkaç ay içinde cinsel ilişki denemek isterler. Bazı uç durumlarda, cinsel ilişkiye 12 – 13 yaşında başlarlar. Cinsel ilişki deneyimi geçiren yeniyetmelerin oranı, farklı coğrafi topluluklara ve alt kültür gruplarına göre değişir; ama Batı toplumlarında yirmi yaşından önce en az bir kez cinsel ilişkide bulunmuş gençler, açıkça çoğunluğu oluşturur.

ankara escort yeniyetmelik dönemi

ankara escort yeniyetmelik dönemi

Yeniyetmelik döneminin başlarında cinsel etkinlik, bir eşle birlikte yapıldığı zaman bile temelde benmerkezcidir. Yeniyetme, başka birine bağlı olduğuna inanabilirse de, gerçek gelişme gereksinimleri, kendi cinselliğini keşfetmesi yönündedir. Yeniyetmeler, gebelik (Bk. Gebelik ve Doğum) ve cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar (AİDS dahil) gibi somut sonuçları çoğunlukla umursamazlar. Sonuçların göz ardı edilmesinin başka bir nedeni de, çoğunun cinselliğinden ötürü hala duymakta olduğu suçluluk duygusudur; bu nedenle cinsel sorumluluğu akılcı biçimde planlayamazlar. İlgi odağının eşe kaydırılmasını, coşkusal ve cinsel etkinliğin anlamının ve sonuçlarının öne çıkmasını sağlayan çoşkusal yetenek, yeniyetmeliğin son dönemine geçişte kritik bir dönüm noktası oluşturur.

Yeniyetmelikte cinsel deneyim, cinsel sağlık için mutlaka gerekli bir şey değildir. Ama edinilmesi, doğaldır; cinselliklerini en az çatışmayla kabul edebilen ve gerçekçi düşünme yeteneği bulunan bireyler için zararsız ve ödüllendirici olabilir.

Ankara Escort Sitesi

Yetişkinlik

Cinsel gelişme, yaşam boyunca sürer. Genç yetişkinler, başka bir kişiye karşı üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirebilmek için coşkusal gelişimlerini genişletmeleri gerektiğini kavrarlar ve cinsel dürtülerini cinsel değerleriyle dengelerler. Evlilik ve çocuklar, bütünüyle yeni bir gelişme çevrimini başlatırlar. (Bk. Aile) Anne-baba olmak, kişinin kendi anne-babasıyla özdeşleşmesini ve belki de, çocukluk döneminden artakalmış çatışkıların çözülmesini de birlikte getirebilir. Cinsel gelişme aşamalarından geçmekte olan evlatlar, anne-babaların sonuçlanmamış coşkusal konularını yeniden gündeme getirebilir ve böylece, her iki kuşağa da yarar sağlayacak daha ileri gelişmeye olanak sağlayabilir.

Kırklı yaşların sonu ile ellili yaşların başında, kadınların çoğu artık adet görmez olur ve çocuk doğurma yeteneğini yitirirler (Bk Yaş dönümü) Az sayıda kadın için bu dönemeci sorunsuzca aşar, hatta yeni bir özgürlük (gebe kalma korkusu olmaksızın cinsel ilişkide bulunabilme özgürlüğü) olarak algılarlar. Erkeklerin üreme yeteneğinde bu tür apansız bir azalma olmaz. Bununla birlikte, güçlerini ve cinselliklerini yitirme tehlikesi hissederlerse, bunalıma girebilirler. Yaşlıca insanların cinsel güçlerinin olmadığı ve olmaması gerektiği efsanesi, bazı kültürlerde hala geçerlidir; ama bu yanlıştır. Yaşlılıkta yalnızca, cinsel dürtünün zorlayıcı niteliği yavaş yavaş gevşer. Tam cinsel doyumsa, yaşamın sonuna kadar sürebilir.

Ankara Escort Sitesi

Cinsel Güç Uyarıcı

Cinsel istekler doğurduğu ya da uyardığı düşünülen maddeleri belirten terim. Cinsel yanıtları denetleyen beyin merkezlerinin, ilaçlar tarafından etkilenebileceği akla yakın olmakla birlikte, günümüze kadar yalnızca cinsel gücü kısıtlayıcı etkinin doğruluğu kanıtlanmıştır ve cinsel güç uyarıcı maddelere (afrodiziyaklar da denir) ilişkin savların çoğunun, bir folklor öğesi olmaktan öte değer taşımadıkları aşağı yukarı kesindir.

ankara escort cinsel güç uyarıcı

ankara escort cinsel güç uyarıcı

Bununla birlikte, bazı maddelerin cinsel gücü uyarıcı özellikleri bulunduğuna inanmanın yarattığı ruhsal etkinin, gerçek bir cinsel uyarılmayla sonuçlanabileceği de, denenmiş bir gerçektir.

Çağlar boyunca pek çok besin, cinsel güç uyarıcı sayılmıştır. Aynı biçimde, alkollü içecekler, amfetaminler, kokain, LSD, esrar, morfin,  afyon ve meskalinin de cinsel gücü uyardıkları ileri sürülmüştür. Oysa bu maddeler cinsel güç artıcı olarak değil, cinsel işlev bozukluklarına neden olan ketlenmeleri ortadan kaldırarak etki gösterirler; buna karşılık fazla miktarlarda alındıklarında, cinsel yeteneği artıracaklarına, azaltırlar. Kantaritler (yakıböceği) ve yohimbir de, yaygın biçimde, cinsel güç uyarıcı sayılırlar. Kantaritler, üreme ve idrar yollarını tahriş ederek ve bu yörelerdeki kan damarlarını genişleterek cinsel organlarda bir uyarılma oluştururlar; yohimbirse, penisin (kamışın) serleşmesini denetleyen omurilik sinir merkezlerini uyarır. Bununla birlikte, her iki maddenin de cinsel güç uyarıcı oldukları yolundaki savlar doğrulanmamıştır. Aynı durum kan damarlarını genişletmek için kullanılan ve orgazm zevkini artırdığına inanılan kimyasal bir madde olan amil nitrit içinde söz konusudur.

Her iki cins tarafından üretilen erkeklik hormonları (androjenler) dışında, her iki  cinste de cinsel ilgi, dürtü ya da güç artırıcı başka madde yoktur. Bu nedenle, yetersizlik durumlarında hekimler, başka davranış bozukluklarına yol açmadan cinsel istek ve gücü arttırmak için, bazen androjen tedavisi uygularlar.

Ankara Escort Sitesi

Cinsel Hastalıklar

Mikroorganizmaların yol açtığı, özellikle cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıkları belirten genel ad. Cinsel hastalıklara yol açan bakteriler, bir hücreli hayvanlar ya da mantarlar genellikle, bedenin üreme organlarını da içeren, yalnızca belli bir bölümüne saldırırlar. İnsan bedeninin dışında yaşamlarını pek fazla sürdüremezler; giysilerle ya da tuvalet kapağı, vb. yollarla bulaşmalarına da son derece ender rastlanır. Cinsel hastalıkların etkileri, şiddetli olmayan, belli belirsiz rahatsız edici belirtilerden, üreme organlarından bedenin her yanına yayılan ve yaşamı tehdit eden hastalıklara kadar uzanır. En ciddileri AİDS, frengi ve bel soğukluğudur. Daha az önem taşıyan  hastalıklar arasında herpes, yumuşak şankr ve döl yolu iltihabı (vaginitis) sayılabilir. Bu hastalıklardan hiçbiri yalnızca cinsel ilişkiyle bulaşmaz; ama cinsel hastalık taşıyan bir kişinin cinsel ilişkide bulunduğu kişilere de bu hastalığı bulaştırması olasılığı yüksektir; dolayısıyla, cinsel hastalık bulaştırması olasılığı yüksektir; dolayısıyla, cinsel hastalık taşıyan biriyle cinsel ilişkide bulunmuş kişilerin de muayeneden ve hastalık testinden geçirilmeleri gerekir.

ankara escort cinsel hastalıklar

ankara escort cinsel hastalıklar

Genel Belirtiler: Cinsel hastalığa tutulmuş kişilerde hiçbir belirti görülmeyebilir ya da bu belirtiler, kişinin tıbbi muayeneye başvurmak zorunluluğu duymasına yol açmayacak kadar hafif olabilir. Söz gelimi, bel soğukluğuna tutulmuş kadınların aşağı yukarı yarısında önemli belirtiler görülmez; aynı hastalığa tutulmuş erkeklerin % 3 kadarı da hiçbir rahatsızlık duymazlar. Ayrıca, cinsel hastalıkların bazıları, ortak belirtiler gösterirler. Söz gelimi kasık lenf bezlerinde şişme, cinsel hastalıkların bir çoğunda görülebilir ve çok hafif (uçuk ya da herpes, yumuşak şankr) ya da ağrısız (frengi) olabilir. Penisten (kamış) ya da döl yolundan olağan dışı ya da fazla miktarda akıntı gelmesi, bel soğukluğu, chlamydia ve döl yolu iltihabı (kadınlarda) kökenli olabilir.

Cinsel hastalıkların bazıları, cinsel organlar yöresinde deri bozulmalarına (lezyonlarına) yol açabilirler. Frenginin ilk belirtilerinden biri, genellikle cinsel organlar yöresinde bulunan (ama başka yerlerde de bulunabilir) frengi çıbanıdır (şankr). Frengi çıbanı, hastalığın bulaşma bölgesinde bulunan oldukça ağrısız bir yaralaşmadır. Uçuk (herpes) da üreme organları bölgesinde, dudak kenarlarında görülen alışılmış uçuğa çok benzeyen belirtilere yol açar. İnsan pailloma virüsünün yol açtığı, bedenin başka yerlerindeki siğillere benzeyen üreme organları bölgesinin içinde ve dışında rastlanabilir. Üreme organı siğil geçirmiş olan kadınlarda, döl yatağı boyu kanserine yakalanma olasılığı öbür kadınlardan daha yüksektir.

Ankara Escort Sitesi

Üreme organlarında büyük, ağrılı yaralaşmalar (ülserler) özellikle Güneydoğu Asya’da çok yaygın olan, bakteri kökenli yumuşak çıbanın belirtisidir. Cinsel organlar çevresinde küçük yumrular belirmişse, cinsel ilişkiyle yayılan, virüs kökenli bir hastalıktan (Molluscum contagiosum) kaynaklanabilir; bu hastalık, cinsel ilişki dışındaki yollarla küçük çocuklara da bulaşır. Kaşıntılı, kabuklanan uyuz bozunları, derinin yüzeysel tabakalarını oyarak içine gömülen Sarcoptes scabiei türü böceğin insana bulaşmasının sonucu ortaya çıkar. Kasık kılları yöresinde şiddetli kaşıntılarsa, yakın temasla bulaşan kasık bitinden (Phthirus pubis) kaynaklanabilir.

Üreme organları bölgesinde, cinsel yolla bulaşan ama mutlaka belirti veremeyen bazı hastalıklar da vardır. Söz gelimi, bazı bulaşıcı karaciğer iltihabı biçimleri cinsel ilişki yoluyla bulaşabilirler ve amip hastalığı, vb. mide-bağırsak hastalıklarının da cinsel yolla bulaşmasına rastlanır. Cinsel ilişki sırasında beden sıvılarının aktarılmasıyla bulaştığı için, AİDS de cinsel hastalıklardan sayılmaktadır.

Korunma: Cinsel bakımdan etkin bir kişi, cinsel yolla geçen bir hastalığa tutulma olasılığıyla karşı karşıyadır ve cinsel ilişki kurduğu kişilerin sayısının artmasıyla, bu olasılık da artar. Ayrıca, bir tek kişiyle cinsel ilişkide bulunan kişinin de, ilişkide bulunduğu kişi sık sık başka kişilerle ilişki kuruyorsa, bir cinsel hastalığa tutulma olasılığı yüksektir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bazen belirti vermediklerinden, cinsel ilişkide bulunan kişiye kendisinde hastalık belirtileri bulunup bulunmadığının sorulması, onların sağlıklı oldukları güvencesi oluşturmaz. Bir çiftin cinsel hastalıklara karşı güvenliğini, her ikisinin de başka kişilerle cinsel ilişkide bulunmamaları oluşturur. Cinsel hastalıklara karşı en kusursuz korunma yöntemi budur. Bir kimsenin birçok kişiyle cinsel ilişkide bulunması durumundaysa, beden sıvılarının bir eşten öbürünün bedenine geçmesine engel olan koruyucu yollara başvurmak öbür cinsel hastalıklar kadar , AİDS’in bulaşmasını da önler. Her cinsel ilişkide kullanılması durumunda, prezervatif bir ölçüde koruma sağlar; ama üreme organlarının bir bölümü gene de açıkta kalır. İlişkiden hemen sonra cinsel organların yıkanması ya da hemen idrar yapmak da, tam olmasa da bir korunma sağlar. Birden çok kişiyle ilişkide bulunan kişilerin ayrıca, düzenli aralıklarla cinsel hastalıklar bakımından muayeneden geçmeleri gerekir.

Ankara Escort Sitesi

Teşhis ve Tedavi: Cinsel hastalıkların kesin teşhisi (tanısı), önce kişinin cinsel deneyimleri ve üreme organları bölgesinde herhangi bir belirti bulunup bulunmadığı konusunda ayrıntılı bir özgeçmiş alındıktan sonra, bütün üreme organları bölgesini dikkatle muayene edip, mikroskop altında inceleme ve laboratuvar kültürleri vardır. Ayrıca cinsel hastalıkların çoğunun tedavileri de vardır. Bir kimsenin cinsel bir hastalığa tutulmuş olduğu teşhisi konulursa, cinsel ilişki kurmuş olduğu bütün kişilerin de muayene edilerek, gerekiyorsa tedavi altında alınmaları gerekir.

Cinsel Hormonlar

Normal cinsel gelişme ve üreme sisteminin çalışması için gerekli olan cinsel hormonlar (ya da cinsellik hormonları) temelde erkek ve dişi cinsel organları tarafından üretilirler. Biyokimyasal bakımdan, bu hormonlar birer streoyittirler. Ergenlik döneminde ve yetişkinlik döneminin üreme evresinde salgılanmalarını hipotalamus ve hipofiz düzenler. Ayrıca, her iki cinsin böbreküstü bezinin kabuk bölümü (adrenal korteksi) de az miktarda androjen ve projesteron üretir.

Kadınlarda Hormon Denetimi

Östrojen: Östrojeni (ya da östrogen), özellikle de östradiyol hormonunu, yumurtayı çevreleyen olgun yumurtalık folikülü salgılar. Ortalama 11-13 yaşları arasındaki ergenlik döneminde, kanla taşınan hipofiz hormonları folikülleri uyarır. Bu dönemde döl yatağı boruları (fallop tüpleri), döl yatağı (rahim) ve döl yolu (vagina) büyür; adet çevrimi başlar. Ayrıca, ergenlik döneminde dişiler, hızlı bir büyüme dönemine girerler: Boyları uzar; leğen kemikleri genişler; göğüsleri gelişir; derinin hemen altında yağ birikmesinin sonucu olarak cilt yumuşar ve kalçalar yuvarlaklaşır. Ayrıca, kasık ve koltukaltı kılları büyümeye başlar. Bütün bu değişiklikleri, foliküllerin östrojen salgısı ve androjen hormonlar düzenler.

Ankara Escort Sitesi

Projesteron: Projesteron (ya da progesteron) hormonu, yumurtlamadan sonra yarılan folikülden oluşmuş sarı cisim (Korpus Lüteum) tarafından, gebe olmayan dişilerde üretilir. Bu hormonun amacı, döl yatağının iç çeperlerini, döllenmiş bir yumurtanın yerleşmesi olasılığına hazırlamaktır. Gebe kadınlarda da projesteron, eten (plasenta) tarafından salgılanır.

Beynin Cinsel Hormonları Düzenlemesi: Cinsel hormonların dişi üreme organları tarafından salgılanmasını, temelde, hipofizin ön bölümü tarafından salgılanan lüteinleştirici hormon (LH) düzenler; LH’yi de hipotalamusun sinirsel ağı hücrelerinde üretilen ve kan damarlarıyla doğrudan hipofize taşınan lüteinleştirici hormon salıcı etmen (LRF) denetler. Söz konusu sinirsel salgı hücreleri, beynin çeşitli bölümlerinin sinirsel denetimi altındadırlar; dolayısıyla da çevresel ve ruhsal etkilere duyarlıdır.

Genel hipofizin ön bölümünden salınan folikül uyarıcı hormon (FSH) , LH’nin yumurtlama ve cinsel hormon üretimi üstündeki etkilerini güçlendirir. FSH, yumurtlamadan önce bir folikülün gelişmesinden birinci derecede sorumludur.

Üreme Çevrimi: Dişinin üretkenlik yıllarında hormon düzeyleri aylık bir düzenle yükselir ve düşer. (Bk. ADET). Adet çevrimi sırasında, büyüyen bir folikül çok miktarda östrojen üretir; östrojen de döl yolu çeperlerinin, döl yatağı ve döl yatağı borularına salgılarını arttırır. Çevrimin ortalarında en yükseğe çıkan östrojen düzeyleri, yumurtlamadan hemen önce LH ve FSH artışını uyarır. Yumurtalardan sonra sarı cismin salgıladığı yüksek projesteron düzeyleri, döllenmiş yumurtanın yerleşmesi ve dölütün gelişmesi için döl yatağını hazırlar. Gebelik sırasında da, gelişen dölüt için uygun döl yatağı ortamının sürmesini sağlayan büyük miktarda östrojen ve projestoren, eten tarafından üretilir. Ayrıca, bu iki hormon, süt üretimine hazırlık olarak memelerin şişmesine yol açarlar.

Ankara Escort Sitesi

Hipogonadizm ve Yaş Dönümü: Kadınlarda yumurtalıkların gelişmemesi, hipogonadizm diye adlandırılır; bu durumda bedenin kadınlık özellikleri kazanmasını sağlayan etkileri azalır ve boy normal kadınlardan daha uzun olur. Yumurtalık işlevinin durması anlamına gelen yaş dönümünde ise (menapoz), adet çevrimi durur (adetten kesilme), projesteron ve östrojen düzeyleri düşerek cinsel organların ve memelerin küçülmesine neden olur; ayrıca, kadınlarda kalp hastalığı ve kemik erimesi riskini de arttırır. Yaş dönümüne giren kadınlara, gerek bu hastalık risklerini azaltmak için, gerek, sıcak basması, döl yolu kuruluğu gibi sık rastlanan yaş dönümü sorunlarını önlemek için, hormon yenileme tedavisi uygulanabilir.

Erkeklerde Hormon Düzenlenmesi

Birkaç erkeklik hormono (ya da androjen), en başta erbezlerinin (testislerin) dokular arası hücreleri tarafından salgılanır. En önemli erkeklik hormono olan testosteronun üretimi, LH’yle özdeş olan ve LRF’nin etkisiyle ön hipofiz tarafından salınan dokular arası hücre uyarıcı hormon (İCHS) tarafından uyarılır.

Testosteron: Testosteron, yaşamın üç aşamasında erkeğin gelişmesinde ve işlevlerinde temel rol oynar. Gebeliğin ilk üç ayında dölütün erbezleri tarafından üretilen bu erkeklik hormonu, boşaltıcı kanalları, prostatı, penisi ve erbezi torbasını da içeren erkek üreme sisteminin farklılaşmasını sağlar. Ergenlik döneminde testosteron, kas kütlesinin artmasını da kapsayan gelen bedensel büyümeyi, sesin kalınlaşmasına yol açan ses tellerindeki büyümeyi, yüzde, koltukaltında, kasıkta ve bedenin geri kalan bölümlerinde kıllanmayı uyarır. Çoğunlukla, derideki yağ bezlerinin aşırı salgı yapmasına ve ergenlik sivilceleri oluşmasına yol açar. Bu dönemde dış üreme organları tam yetişkin boyutlarına ulaşır; sperma üretimi başlar; peniste sertleşme ve sperma boşaltma yeteneği uyarılır. Son olarak, yetişkinlik döneminde, normal üreme işlevini, sperma üretimini ve erkek cinsel davranışını sürdürebilmek için, sürekli olarak testosteron salgılanır. Erkeklerde düzeyleri, yaklaşık 60 yaşından sonra azalabilir.

Hipogonadizm ve Hadımlık: Erbezlerinin yeterli gelişmemesi anlamına gelen hipogonadizm bulunan erkek çocuklarda, normal erkeklik özellikleri ve cinsel işlev gereğince gelişemez. Hadımlık ya da erkeklerde egenlikten sonra erbezlerinin androjen üretmemesi, penisin büyüklüğünü çok az etkiler; ama penisin serleşme yeteneği azalır ya da yok olur; sperma boşaltması olanaksızdır ve beyni etkileyecek androjen (erkeklik hormonu) bulunmadığı için, cinsel istek giderek azalır.

Ankara Escort Sitesi

Cinsel Davranış Üstündeki Etkileri

Memelilerde cinsel dürtünün ve gücün sürebilmesi için, cinsel hormonlar gereklidir. Dişilerin çoğu, yalnızca yılın belirli zamanlarındaki kızışma dönemlerinde çiftleşebilir; bu dönemler yumurtlamayla çakışır ve böylece, üreme olanağını en üst düzeye çıkarır. Oysa bir kadın, adet çevriminin herhangi bir anında olduğu kadar, yumurtalıkları alındığında ya da yaş dönümünden sonra da normal cinsel yaşamdan haz duyabilir. Öbür memelilerden farklı olarak, kadınlarda yumurtlama zamanı belirtilen bir davranış değişikliği, fer hormonu salgılaması ya da erkeklerin algılayacağı başka bir belirti söz konusu değildir; bu nedenle, belirli bir günde kadının gebe kalıp kalmayacağını, ne kendisi ne de eşi belirleyebilir. Kişilerin davranış olarak karşı cinsel mi, ya da eş cinsel mi olmalarında, hormonların işlevi yoktur. Ankara Escort

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.